-

: 1319
  
Hino =
: 7680 3
25 800 .
Nissan =
: 13070 3
25 333 .
Nissan =
: 19000 3
29 000 .
Nissan =
: 13070 3
35 999 .
Isuzu =
: 7200 3
1 000 .
Mitsubishi =
: 5200 3
550 000 .
Hino =
: 12910 3
26 200 .
Mitsubishi =
: 7540 3
1 000 .
Mitsubishi =
: 8200 3
2 400 000 .
160 000 .
Mitsubishi =
: 8200 3
23 000 .
Isuzu =
: 7790 3
5 900 000 .
Mitsubishi =
: 7540 3
1 000 .
1 000 .
Hino =
: 6400 3
1 000 .
Nissan =
: 6400 3
1 000 .
Mitsubishi =
: 5240 3
2 000 000 .
Nissan =
: 17990 3
1 200 000 .
Isuzu =
: 19000 3
39 777 .
Mitsubishi =
: 2500 3
325 000 .